Image
นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน
Image
นพ.วิชัย ศรีอุทารวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
Image
นพ.เทียนชัย เมธานพคุณ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ
Image
นางจารุณี ตั้งใจรักการดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
Image
พญ.พัชราภรณ์ มาลีเวช
รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ
Image
นางพรทิพย์ อุไรรัตน์
รองผู้อำนวยกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
© 2024 โรงพยาบาลหัวหิน || HUA HIN HOSPITAL
30/2 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350