ประวัติโรงพยาบาลหัวหิน

              โรงพยาบาลหัวหิน เดิมเป็นสถานีอนามัย ชั้น 1 อำเภอหัวหิน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 51 ถนนแนบเคหาสน์  ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ดินประมาณ 2 ไร่เศษ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานย่อย ของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ หน่วยมาลาเรียหน่วยวัณโรค หน่วยกามโรคและหน่วยโรคเรื้อน ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ ยกเว้นหน่วยมาลาเรีย ภายหลังได้โอนเข้ามาอยู่กับงานฝ่ายสุขาและป้องกันโรคของโรงพยาบาลหัวหินลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว        โดยต่อเติมเพิ่มเติมจากหน่วยงานย่อยของกรมควบคุมโรคติดต่อ โดยมี นายแพทย์พินิจ วัฒนไพศาล เป็นแพทย์หัวหน้าสถานีอนามัยคนแรก
              ในปี 2519 โรงพยาบาลหัวหินได้ย้ายมาอยู่ที่ เลขที่ 30/2 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ซึ่งห่างจากสถานที่เดิมประมาณ 4 กิโลเมตร เนื่องจากที่ดินในสถานที่เดิมไม่พอที่จะรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาลในอนาคตได้ โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากนายสุชัย ออสุวรรณ เป็นจำนวน 14 ไร่ 2 งาน และใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปีเศษจึงแล้วเสร็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิด โรงพยาบาลหัวหิน อย่างเป็นทางการในวันที่ 16 พฤษภาคม 2522

วิสัยทัศน์

              โรงพยาบาลศูนย์ระดับ  P+ คุณภาพคู่คุณธรรม

พันธกิจ (Mission)

              1. พัฒนาโรงพยาบาลให้มีความพร้อมในการถวายการแพทย์แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์
              2. ยกระดับระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานระดับสากล ไร้รอยต่อ สู่ความเป็นเลิศด้านบริการอุบัติเหตุและโรคหัวใจฉุกเฉิน 
              3. พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลในเครือข่ายทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานการจัดบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   Service plan
              4.บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีสุขภาวะให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน
              5.พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพสูงก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม
              6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
              7.สร้างระบบบริการเพิ่มพิเศษ

เป้าประสงค์ (Goal)

              1. พร้อมถวายการแพทย์แด่ Super VIP                         
              2. เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและโรคหัวใจฉุกเฉิน (Trauma & Heart Center)     
              3. มีเครือข่ายบริการสุขภาพและระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ Service plan              
              4. เชื่อมโยงและเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์ 
              5. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองค์รวม    
              6 .ประชาชนสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน 
              7. บุคลากรทางการแพทย์มีขีดสมรรถนะและมีความเชี่ยวชาญรองรับการเป็นศูนย์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ        
              8. บุคลากรมีสุขภาพดีและมีความสุข 
              9. เป็นหน่วยบริการส่งเสริมวิชาการและเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ 
              10. โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
              11. พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 
              12. ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสู่องค์กรตามเกณฑ์ PMQA,HA   
              13. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล (Smart Hospital)
              14. เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น 
              15. สร้างความมั่นคงด้านการเงิน สร้างรายได้

ปรัชญาและแนวคิด

              1. โรงพยาบาลหัวหิน เป็นโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอหัวหินได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธาณรสุข โดยให้บริการประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเศรษฐานะ บนพื้นฐานของความเสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนทุกคนในอำเภอหัวหินมีสุขภาพดี ทั้งกาย จิตและวิญญาณ อยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
              2. เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
              3. ประชาคมชาวโรงพยาบาลหัวหิน ยึดมั่นในพระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก องค์พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และองค์พระราชบิดาแห่งสาธารณสุขไทย
© 2024 โรงพยาบาลหัวหิน || HUA HIN HOSPITAL
30/2 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350