User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        1.1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        1.2 ประกาศโดยผู้บริการสูงสุดของหน่วยงาน

        1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

        1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        2.1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผบแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปี 2565

        2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

        1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

        1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

        1.2 นโยบายของผู้บริหาร

        1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

        1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

        1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

        1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

        1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

        1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

        2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

        3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

        4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

        5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

        6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

        7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

        8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

        9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

        10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

        11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

        12. คู่มือการปฏิบัติการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

        13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

        15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

        16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

        17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

              18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา

              18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

              18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

              18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

              18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบสขร.1)

MOIT 3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        3.1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

        3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

          1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

          1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

          1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

          1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

          1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

          1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

          2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

          2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

          2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

          3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

          3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

          3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

             1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

             2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1)

                - ตุลาคม 2565 

                - พฤศจิกายน 2565

                - ธันวาคม 2565

             3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                 ไตรมาส 2           

                  1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

                  2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1)

                    - มกราคม 2566

                    - กุมภาพันธ์ 2566

                    - มีนาคม 2566

                   3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                    1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

                  - เมษายน 2566

                  - พฤษภาคม 2566

                  - มิถุนายน 2566

                   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

                  1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

                    - กรกฎาคม 2566

                    - สิงหาคม 2566

                    - กันยายน 2566  

                    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน            

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

             1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด พ.ศ.2566 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่

                1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด และเป็นนโยบายที่ใช้ในปี พ.ศ.2566

                1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             2.แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

                2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน พ.ศ.2566 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่

                2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน พ.ศ.2566

                2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 7 รายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

            1.บันทึกข้อความลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

            2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลกรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

            3.หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก

            4.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            5.บันทึกข้อความลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

            6.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น ดีมาก

            7.หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น ดีมาก

            8.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วนงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม

             1.การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

                1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

                1.2 โครงการ

              2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

              3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

              4.รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

              5.ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

              6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

                1.คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

                2.คู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                3.ช่องทางการร้องเรียน

                4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

              1.บันทึกข้อความรายงานรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

              2.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน 

                  2.1สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

                  2.2สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               3.แบบฟอร์๋มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              1.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

              2.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

                2.1สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

                2.2สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

              3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 11 หน่่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

              1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

              2.โครงการ

              3.รายงานประชุมโครงการ

              4.รายงานประชุมโครงการ

              5.รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ

              6.ภาพกิจกรรม

              7.บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ

              8.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 12 มาตรการ "การป้องกันการรับสินบน"ที่เป็นระบบ

              1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่

              2.คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ

              3.หนังสือแจ้งเวียน

              4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              5.บันทึกข้อความและรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม

              6.รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม

              7.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 13 ประเมินการตามแนวทางของหน่วยงานตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

                1.รายงานการประเมินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน

                2.รายงานการประเมิน

                3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

              1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              2.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

              3.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

              4.หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ

              5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 15 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

               แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2565

              1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม

              2.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

              3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน พ.ศ.2565

              1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

              2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน พ.ศ.2565

              3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน พ.ศ.2566

              1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ แและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน พ.ศ.2566

              3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน พ.ศ.2566

              1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

              2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน พ.ศ.2566

              3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

              2.รายงานผลการกำกับติดตาม

              3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              4.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

              5.รายงานผลการกำกับติดตาม รอบ 12 เดือน

              6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

              1.บันทึกข้อความขออนุมัติการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

              2.รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2566

              3.บันทึกข้อความลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

              4.รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

              5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              6.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง

              7.ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

              8.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

              1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

              2.มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

              3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

              4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 19 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

              1.บันทึกข้อความรับทราบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

              2.รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

              3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              4.บันทึกข้อความรับทราบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

              5.รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

              6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 20 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

              1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

              1.2โครงการ

              2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

              3.บันทึกข้อความรายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

              4.รายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

              5.ภาพกิจกรรม

              6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน

               1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศเจตนารมณ์

               2.ประกาศเจตนารมณ์

               3.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

               4.ภาพถ่ายกิจกรรม

               5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 22 หน่วยงานมีปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์สรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

               1.บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบ

               2.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

               3.บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

              4.บันทึกข้อความการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

              5.รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

              6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน© 2024 โรงพยาบาลหัวหิน || HUA HIN HOSPITAL
30/2 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350