ITA 2565

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        1.2 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

        1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

        1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        2.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานการติดตามผลการดำเนินการ ปี 2564

        2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2564

        2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

        1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

        1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

        1.2 นโยบายของผู้บริหาร

        1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

        1.4 หน้าที่และอำนวจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

        1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

        1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

        1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

        1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

        2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

        3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

        4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

        5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

        5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

        5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

        6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

        7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

        8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

        9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

        10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

        11. คู่มือการปฏิบัติการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

        12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

        14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

        15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

        16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

              17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา

              17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

              17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

              17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

              17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบสขร.1)

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

        3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ

        3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

        3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

          1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

          1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

          1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

          1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

          1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

          1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

          2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

          2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

          3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

          3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

          3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

             1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

             2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1)

                - ตุลาคม 2564 

                - พฤศจิกายน 2564

                - ธันวาคม 2564

                - มกราคม 2565

             3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                 ไตรมาส 2           

                  1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

                  2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1)

                    - กุมภาพันธ์ 2565

                    - มีนาคม 2565

                    บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

                    - เมษายน 2565

                    - พฤษภาคม 2565

                    - มิถุนายน 2565

                    บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

                    - กรกฎาคม 2565

                    - สิงหาคม 2565

                   - กันยายน 2565

                   3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

             1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด พ.ศ.2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่

                1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด และเป็นนโยบายที่ใช้ในปี พ.ศ.2565

                1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             2.แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

                2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน พ.ศ.2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่

                2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน พ.ศ.2565

                2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

            1.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปี 2564

            2.ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

            3.การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

            4.มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

            5.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน

            1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 1 เมษายน 2564-30 กันยายน 2564

            2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

            3.หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

             4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

          2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

            3. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

            4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วนงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม

             1.การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

                1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

                1.2โครงการ

              2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

              3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

              4.รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

              5.ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

              6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

                1.คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

                2.คู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                3.ช่องทางการร้องเรียน

                4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

              1.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน รอบ 6 เดือน

              2.บันทึกข้อความรายงานรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

              3.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน 

                  3.1สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

                  3.2สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

              4.แบบฟอร์๋มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              1.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน รอบ 12 เดือน

              2.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

              3.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

                3.1สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

                3.2สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

              4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 12 หน่่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

              1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

              2.โครงการ

              3.รายงานประชุมโครงการ

              4.รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ

              5.ภาพกิจกรรม

              6.บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ

               7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

              1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่

              2.คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ

              3.หนังสือแจ้งเวียน

              4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              5.บันทึกข้อความและรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม

              6.รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม

              7.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

              1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา                      และการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

              2.คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ 

              3.หนังสือแจ้งเวียน

              4.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

               5.ภาพถ่ายกิจกรรม

              6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

              7.บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม

              8.รายงานสรุปผลการติดตาม

              9.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซซต์ของหน่วยงาน

MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

              1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              2.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

              3.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

              4.หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ

              5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

               แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2565

              1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม

              2.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

              3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน พ.ศ.2565

              1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

              2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน พ.ศ.2565

              3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน พ.ศ.2565

              1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ แและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชบของหน่วยงาน พ.ศ.2535

              3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน พ.ศ.2565

              1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

              2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน พ.ศ.2565

               3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

              2.รายงานผลการกำกับติดตาม

              3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              4.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

              5.รายงานผลการกำกับติดตาม รอบ 12 เดือน

              6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

              1.หนังสือแสดงหลักฐานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2565 

              2.สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2565

              3.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2565

              4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

              5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

               มาตรการเพือ่จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

              1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการ ประกาศ

              2.แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชนฺ์ทับซ้อนของหน่วยงาน

              3.หนังสือแจ้งเวียน

               4.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

               5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               การรวมกลุ่มของบุคคลากรของหน่วยงาน ในนาม "ชมรม STRONG"

              1.แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG

              2.รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG

              3.กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG

              4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรี่ยไรและกรณีก่ีให้หรือรับของขวัญ

               1.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ

              2.รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

              3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              4.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ

              5.รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

              6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

               1.หลักฐานการอบรม

                  1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

                  1.2 โครงการ

                2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้

                4.รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                5.ภาพกิจกรรม

                6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

               1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

              2.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

               3.กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณะชน

              4.ภาพถ่ายกิจกรรม

              5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน 

              1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

              2.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

              3.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

              4.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

                  5. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตาม

                  6.Print Screen

                  7.นำ URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen 

                  8.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


© 2024 โรงพยาบาลหัวหิน || HUA HIN HOSPITAL
30/2 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350