ITA 2563

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

        1.1 บันทึกรายงานผู้บริหาร และขออนุญาตเผยแพร่

        1.2 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

        1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลหัวหิน

        1.4 ร่างแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

        1.5 หนังสือรายงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

        2.1 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลหัวหิน

        2.2 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลหัวหิน

        2.3 ขออนุมัติและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

        2.4 ปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

        2.5 หนังสือแจ้งรายงาน วงเงิน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สำหรับรายงานตามร่างพระะราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

        2.6 คำสั่งโรงพยาบาลหัวหิน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลหัวหิน

        2.7 คำสั่งโรงพยาบาลหัวหิน เจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลหัวหิน

        2.8 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

        2.9 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิใจ

        2.10 หนังสืออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

        2.11 แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

        3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป

        3.2 การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด 1 รายการ


EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ         

          4.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (แบบสขร.1)

          4.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (แบบสขร.1)

          4.3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (แบบสขร.1)

          4.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (แบบสขร.1)

          4.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบสขร.1)

          4.6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (แบบสขร.1) 

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

      

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

       

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

        8.1 หนังสือขออนุญาตประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหัวหิน

        8.2 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหัวหิน พ.ศ.2562

        8.3 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

        8.4 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการและสรุปปัญหาอุปสรรค

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

        1. ผู้บริหารหน่วยงาน

        2. นโยบายของผู้บริหาร

        3. โครงสร้างของหน่วยงาน

        4. อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย

        5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยาม MOPH

        6. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

        7. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

        8. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

        9. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

        10. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

        11. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

        2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

        3) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

        4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประประมาณประจำปีของหน่วยงาน

        5) หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

        6) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        7) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

        8) มาตรฐาน หรือคู่มือปฏิบัติงาน

        9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

        10) แบบฟอร์มการเผยแพร่

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

          1.หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

          2.แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหัวหิน ปี 2563

          3. แบบฟอร์มเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563

          4.ขออนุมัติจัดทำแผนยุทธศาสตร์และหน่วยงาน

   

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) 

          1. หนังสือรายงานและขออนุญาตนำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

          2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

          1.หนังสือขออนุญาตมาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ พ.ศ.2562

          2.ประกาศมาตรการประเมินผลการปฏิบัติงาน

          3.หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ

          4.ข้าราชการ

          5.ลูกจ้างประจำ (ระเบียบ)

          6.ลูกจ้างประจำ

          7.พนักงานราชการ

          8.พนักงานราชการ 1

          9.ลูกจ้างชั่วคราว

        10.พนักงานกระทรวงาธารณสุข

         11.แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา)

          1.ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลการในหน่วยงาน

          2.ภาพถ่ายประกอบ

          3.ขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์

          4.print screen การรายงานประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 

          15.1 บันทึกข้อความประกาศเจตนารมณ์

          15.2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

          15.3 ภาพถ่ายประกอบ       

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

          16.1 คำสั่งผู้รับผิดชอบ

          16.2 ช่องทางการร้องเรียน

          16.3 คู่มือปฏิบัติเรื่องร้องเรียนทั่วไป

          16.4 คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          16.5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน

          16.6 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 

          17.1 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ประกาศการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลของโรงพยาบาล

          17.2 ประกาศการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

          17.3 การกำกับ ติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบที่โรงพยาบาลกำหนด

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ 

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

          20.1 หนังสือเชิญประชุม

          20.2 รายงานการประชุมฯ

          20.3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

          21.1 บันทึกข้อความและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

          21.2 หลักฐานการแจ้งเวียน

          21.3 รายงานการดำเนินการตามมาตรการสำคัญ 4 ประการ

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง 

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

          25.1 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

          25.2 หลักฐานการแจ้งเวียน

          25.3 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

          25.4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

          25.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

         


© 2024 โรงพยาบาลหัวหิน || HUA HIN HOSPITAL
30/2 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350